Peter Scott: Ztráta i zisk autority

25. září 2012

Profesor sir Peter Scott laskavě svolil, abychom na webu SVP PedF UK uveřejnili plný text jeho prezentace Ztráta i zisk autority: změny v koordinaci a řízení práce vysokých škol, s níž vystoupil na závěrečné konferenci evropského projektu EuroHESC (Higher Education and Social Change). Pojednává v něm o změně role vysokých škol ve společnosti a postavení a autoritě akademických pracovníků; reflektuje přitom především britskou či šířeji západoevropskou zkušenost. O  konferenci EuroHESC i o vystoupení prof. Scotta již obsáhle informoval zpravodaj Vysoké školství ve světě. Doporučujeme však seznámit se s celým textem v původním anglickém znění, nejen pro snahu autora postihnout různé dimenze problému, ale i pro typicky anglický velmi osobní styl a výraznou formu prezentace argumentů jako střetu protichůdných názorů.

      Peter Scott - Berlin 2012-08.pdf

Zemřel pan Ladislav Čerych

9. srpen 2012

Za SVP PedF UK si dovoluji Vám s lítostí oznámit, že dne 9. 8. 2012 zemřel pan Ladislav Čerych.

V letech 1994–2000 pracoval na Pedagogické fakultě UK jako zakladatel a první ředitel Střediska vzdělávací politiky.

Poslední rozloučení s panem Ladislavem Čerychem se koná ve středu 22. srpna ve 14:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Jan Koucký

      Vzpomínka na Láďu Čerycha

      Smuteční oznámení - L. Čerych

      Lada Cerych has passed away

Zpravodaj Vysoké školství ve světě

4. duben 2012

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i (CSVŠ, v.v.i.) a s podporou MŠMT vytvořilo internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě a od poloviny března 2012 začalo zveřejňovat pravidelný a systematický monitoring dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí.

Zpravodaj Vysoké školství ve světě se zaměří především na aktivity klíčových mezinárodních organizací (jako například Evropská komise, EUA, OECD, Světová banka apod.) a procesy (například boloňský proces) a vývoj v jednotlivých vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky, ale také dalších rozvinutých a rozvíjejících se oblastí světa. Konkrétní zprávy budou doplňovány širšími přehledy a hodnoceními. Zpravodaj bude rovněž informovat o důležitých událostech a akcích, dokumentech a publikacích, odkazovat na zajímavé a významné zdroje.

Cílem je zajišťovat pravidelný a snadno dostupný přísun nejdůležitějších informací o vývoji vysokoškolských systémů ve světě pro všechny, kteří se zajímají o vývoj vysokých škol a o vysokoškolskou politiku nebo se na nich dokonce nějakou formou podílejí. Chceme tím také přispět k diskusi o vývoji vysokého školství v České republice.

Zpravodaj Vysoké školství ve světě připravuje redakce ve složení Jan Koucký, Jan Kovařovic (oba SVP PedF UK), Helena Šebková a Karel Šima (oba CSVŠ, v.v.i.). Redakce zpravodaje Vysoké školství ve světě Vám předem děkuje za Vaše komentáře, které můžete připojit za jednotlivé příspěvky. Velice uvítáme také Vaše celkové náměty a připomínky nebo články ke zveřejnění (například výtahy ze zpráv z Vašich pracovních cest po světě nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete na adresu některého z členů redakce.

Věříme, že zpravodaj Vysoké školství ve světě přispěje Vám i Vašim kolegům k Vaší práci a k dalšímu rozvoji vysokého školství v České republice. Proto Vás prosíme o předání informace o zpravodaji také Vašim spolupracovníkům.

Nenechme se deprimovat žebříčky

3. duben 2012

V posledních letech se v médiích i v odborných publikacích ve světě, ale i u nás, stále častěji objevují různé mezinárodní žebříčky hodnotící a srovnávající úroveň a kvalitu jednotlivých vysokých škol. Je to přirozený důsledek globalizačních procesů, které vysokoškolské soustavy jednotlivých zemí postupně propojují do celosvětového komplexu, a s nimi spojeného růstu konkurence na celosvětovém „vysokoškolském trhu“.

Vedle počtu žebříčků roste také jejich význam a rychle se zdokonalují jejich metodologie. O všech lze samozřejmě podrobné informace nalézt na internetu. Jejich výsledky však není možné bezmyšlenkovitě přebírat, protože obsahují celou řadu oprávněně kritizovaných nedostatků, které se do výsledků jednotlivých vysokých škol samozřejmě promítají. Neškodí tedy podívat se také na méně viditelnou tvář žebříčků a na způsoby, jak jsou vytvářeny.

Podrobnější rozbor, zpracovaný pracovníky SVP PedF UK, vyšel v příloze Akademie Lidových novin ze dne 3.4.2012:

      LN Akademie 3.4.2012

Vysoké školství ve Finsku

16. březen 2012

Pracovníci Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále SVP PedF UK) dokončili v prosinci 2011 studii Vysoké školství ve Finsku. Studie je první z řady připravovaných materiálů, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských zemích konkrétně probíhá vývoj vysokých škol, především jejich expanze a diverzifikace, a jak se přistupuje k řešení klíčových problémů.

Jako první bylo zvoleno Finsko, které postavilo svůj společenský a ekonomický rozvoj na vzdělání, založilo restrukturalizaci ekonomiky na nových odvětvích a vysoké školy považuje za podstatný prvek národního i regionálního systému inovací.

Studie nejprve zasazuje vývoj finského vysokého školství i vzdělávací politiky do širšího kontextu především ekonomického vývoje země. V druhé části sleduje, jak se postupně vytvářela dnešní binární struktura finského vysokého školství, rozlišující tradiční univerzity a vysoké odborné školy (polytechniky), jak nové podmínky globalizace a internacionalizace proměnily postavení vysokých škol a jak se postupně formulovaly cíle dlouhodobé strategie. Třetí část popisuje vysokoškolský systém z hlediska přístupu a participace, organizace a průběhu studia a také zaměstnatelnosti a uplatnění absolventů. Studie se dále zaměřuje na některé činnosti vysokých škol (řízení, financování, evaluace a monitorování kvality, věda a výzkum a podpora excelence). Závěr studie shrnuje výsledky analýzy finského vysokého školství a snaží se odpovědět na otázku, co můžeme z finské zkušenosti vyvodit pro nás.

Ve studii jsou využity jak materiály finského ministerstva školství a kultury, tak národní i mezinárodní srovnávací studie (zpracované především v rámci různých mezinárodních projektů OECD). Uplatňují se v ní také výsledky výzkumu zaměstnatelnosti absolventů Reflex, na němž se SVP PedF UK podílelo.

      Jan Kovařovic a Jan Koucký – Vysoké školství ve Finsku. SVP PedF UK, Praha 2011

Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence

9. březen 2012

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) dokončilo závěrečnou analytickou publikaci z šetření REFLEX 2010, kterého se zúčastnilo více jak 8,5 tisíce absolventů vysokých škol. Publikace je rozdělena do pěti hlavních částí. První informuje o metodologii a průběhu šetření, druhá se věnuje době studia absolventů, třetí je zaměřena na přechod na trh práce, čtvrtá se zabývá zaměstnáním po čtyřech až pěti letech na trhu práce a pátá se týká kompetencí. Všechny kapitoly pak spojuje snaha o analýzu vztahu mezi procesem vysokoškolského vzdělávání, nabytými kompetencemi a profesním úspěchem.

      Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011

27. únor 2012

SVP jako každoročně připravilo analytickou zprávu za rok 2011. Zpráva pojednává o situaci v České republice ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi a z komparace vyplývající tendence a předpoklady dalšího vývoje. Srovnání se týká zejména počtu absolventů vysokých škol a jejich podílu v populaci a jejich postavení na trhu práce z hlediska zaměstnatelnosti a uplatnění. Analyzuje také shodu mezi dosaženým vzděláním a pozicí na trhu práce a zaměřuje se zejména na téma převzdělanosti. Obsahuje také informace o zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých veřejných i soukromých vysokých škol a fakult v ČR a zahrnuje již i nejnovější údaje o nezaměstnanosti absolventů k 30.4.2011.

Obsáhlá informace ze zprávy SVP byla publikována v Lidových novinách z 27.1.2012.

       Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2011

Srovnání veřejných vysokých škol v ČR 2012

17. únor 2012

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) dokončilo novou studii:

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Již podruhé (první srovnání bylo zveřejněno v roce 2010) se tak SVP PedF UK inspirovalo některými mezinárodními a zahraničními projekty i zkušenostmi a vytvořilo profily 26 českých veřejných vysokých škol a 138 jejich fakult.

Nové srovnání vychází z analýz několika desítek ukazatelů o každé veřejné vysoké škole a fakultě v ČR za roky 2010 a 2011 a týká se šesti základních funkcí: studijní, mezinárodní, výzkumné/umělecké, podnikatelské, regionální a celoživotní.

      Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5