O PROJEKTU  DATA  
ZÁKLADNÍ INFORMACE
APLIKACE    PROJEKT

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

(softwarová aplikace + specializované mapy s odborným obsahem)

Software Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA byl vytvořen v roce 2014 s finanční podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) poskytnutou v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Projekt byl rovněž spolufinancován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK).

Software vznikl jako jeden z výsledků řešení projektu TA ČR č. TD020137 (Adaptace nabídky a poptávky po vysokoškolském studiu vzhledem k probíhajícím demografickým změnám), který úspěšně prošel hodnocením druhé veřejné soutěže programu OMEGA a jehož řešitelem bylo Středisko vzdělávací politiky PedF UK (SVP PedF UK).

Tabulková část softwaru umožňuje zobrazování informací o nabídce vysokoškolského (VŠ) vzdělávání a poptávce po VŠ vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice v letech 2004-2013. Navíc zahrnuje ukazatele míry naplnění poptávky, průměrného věku uchazečů a průměrného počtu let mezi konáním maturitní zkoušky uchazeče a podáním přihlášky ke studiu na vysoké škole. Informace jsou k dispozici v různých agregacích (například dle vysokých škol/fakult, sídla vysoké školy/fakulty na úrovni krajů, oboru vzdělání nebo dle státní příslušnosti, trvalého bydliště, věku a pohlaví uchazeče aj.) s možností filtrování dle uvedených i dalších proměnných (jako je například druh vysoké školy, forma studia nebo typ studijního programu).

Mapová část softwaru představuje specializované mapy poptávky a nabídky VŠ vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice v letech 2005-2013. Specializované mapy znázorňují informace o nabídce VŠ vzdělávání, poptávce po VŠ vzdělávání, reionální míře naplnění poptávky a průměrném věku uchazečů v regionálním rozložení s možností filtrování dle vybraných proměnných. Informace o poptávce a nabídce jsou k dispozici jak v absolutních hodnotách, tak relativně vzhledem k počtu obyvatel jednotlivých krajů ČR a v případě nabídky VŠ studia také na úrovni tzv. vysokoškolských měst.

Zdrojem dat pro tabulkovou i mapovou část softwaru jsou údaje ze sběru škol (MŠMT) V6-99 přijímací řízení o studiu na vysoké škole, které od roku 2001 sbírá MŠMT pro bakalářské a dlouhé magisterské programy. Využita mohou být data od roku 2004, neboť do té doby měl sběr charakter pilotního ověřování.