REFLEX 2010

11. říjen 2010

Šetření v rámci projektu REFLEX 2010: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu bylo ukončeno. Týkalo se několika desítek tisíc absolventů bakalářských a magisterských vzdělávacích programů z let 2005–2006, tedy 4–5 let po získání diplomu. Sběr dat od absolventů veřejných, státních i soukromých vysokých škol probíhal od května do září 2010 a realizovala ho agentura Median prostřednictvím webového dotazníku. Sběr byl úspěšný, získali jsme téměř 8200 odpovědí.

První výsledky z výzkumu budou k dispozici na konci roku 2010, další rozbory a analýzy pak v průběhu roku 2011.

Více o projektu REFLEX 2010 ZDE.

Who gets a degree?

14. květen 2010

V rámci řešení projektu „Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělávání“ („Inequalities in Access to Tertiary Education in Europe“), zaměřeného na zjišťování vývoje a úrovně těchto nerovností, vydalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze publikaci s názvem:

Who gets a degree? Access to Tertiary Education in Europe 1950–2009

Autoři publikace (Jan Koucký, Aleš Bartušek a Jan Kovařovic) byli požádáni o přednášku na konferenci „The Social Dimension and Responsibility of Universities” v rámci španělského předsednictví EU v Malaze dne 24.5.2010 a na závěrečné konferenci celoevropského projektu „EqualSoc“ v Amsterdamu dne 4.6.2010.

Typologie veřejných vysokých škol v ČR

4. březen 2010

SVP s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravilo expertizní studii o typologii veřejných vysokých škol v České republice. Studie představuje nejvýznamnější mezinárodní žebříčky vysokých škol, věnuje se jejich metodice, přednostem a nedostatkům. Popisuje postavení českých vysokých škol v rámci těchto žebříčků a s tím související celkové postavení českého vysokého školství. Typologie vysokých škol, při jejímž vytváření SVP navázalo na zahraničních inspirace (především nizozemský CHEPS a německý CHE), ukazuje 6 základních funkcí vysokých škol: studijní, mezinárodní, výzkumnou, podnikatelskou, regionální a celoživotní. Podle těchto funkcí je hodnoceno všech 26 českých veřejných vysokých škol. Zkrácená verze materiálu SVP rozšířená navíc o hodnocení a srovnání 136 fakult veřejných vysokých škol byla publikována ve dvou vydáních přílohy Akademie Lidových novin z 16.2. a 23.2.2010.

      Akademie LN únor/březen 2010

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2009

3. únor 2010

SVP jako každoročně připravilo analytickou zprávu za rok 2009. Zpráva pojednává o vývoji zaměstnatelnosti, kvalifikační náročnosti a pracovních příjmech vysokoškoláků v ČR a v zahraničí. Rozebírá také dopady ekonomické krize na uplatnění absolventů vysokých škol v roce 2009. Obsahuje mimo jiné informace o zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých veřejných i soukromých vysokých škol a fakult v ČR a zahrnuje již i nejnovější údaje o nezaměstnanosti absolventů k 30.9.2009.

Vybrané závěry zprávy SVP byly využity při přípravě ministerského Dlouhodobého záměru vysokých škol na roky 2011–2015. Na konci roku 2009 se informace z ní objevily také v tématických redakčních článcích některých celostátních deníků (LN, HN, MF DNES). Obsáhlý výtah ze zprávy SVP byl publikován v MF DNES z 27.1.2010 v příloze Vzdělání.

      Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2009

Internetová aplikace o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol v ČR

14. leden 2010

SVP PedF UK dokončilo aktualizaci internetové aplikace o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol v ČR. Údaje v databázi veřejně přístupné aplikace jsou aktualizovány dvakrát ročně; poslední aktualizace proběhla na začátku roku 2010 a zahrnuje údaje za absolventy a nezaměstnané absolventy vysokých škol k 30.9.2009.

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání: vývoj v ČR a srovnání s evropskými zeměmi

11. leden 2010

Analytická studie završila třetí etapu této aktivity SVP PedF UK. Vedle srovnávací dimenze rozpracovává především vývoj a současnou situaci v nerovnostech přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Ukazuje na míru nerovností v přístupu k terciárnímu a vysokoškolskému vzdělání ve vývoji i v současné době a uvádí závěry a některé predikce z analýzy vyplývající. Publikace je vedle ministerstva určena především pro příslušná pracoviště na vysokých školách, ale i k obecnějšímu studiu uvedeného tématu. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ a zveřejněna bude na webových stránkách SVP PedF UK v průběhu února 2010.

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání

5. leden 2010

Také ve vzdělávání se jeví jako potřebné posoudit skutečný přínos jednotlivých školských institucí k učení žáků a studentů. Naplnění této potřeby však není snadné. Ke vzdělávání a učení totiž přispívá mnoho jiných faktorů, které spolupůsobí společně s faktory školskými, a není možné snadno přisoudit školským institucím jejich míru podílu na tom, co se mladý člověk naučí v důsledku působení školy, a stanovit, o co se zlepší jeho znalosti, dovednosti, oč se rozvine jeho osobnost. Metody zjišťování přidané hodnoty se tak rozvíjely jako způsob, jak účinek škol nebo dokonce i jednotlivých vyučujících v učení žáků a studentů vůbec nějak postihnout a vyhodnotit.

      Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání

Who is more equal? - prezentace a distribuce

4. leden 2010

Analytická studie Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe, která je výstupem druhé etapy této aktivity SVP PedF UK, byla prezentována a distribuována na několika významných mezinárodních konferencích a seminářích (Bucharest, Tallinn, Dijon, Ljubljana, Stockholm) a rovněž na jednáních organizovaných v rámci českého a nyní již i švédského předsednictví EU (DGHE, SGIB, BFUG). Studie sklízí poměrně výrazný příznivý ohlas a SVP PedF UK již obdrželo řadu žádostí o zaslání jejího pokračování slíbeného na rok 2010 (předběžný pracovní název Tertiary Education Between Origin and Destination). Původní téma studie bude významně rozšířeno o téma postavení absolventů vysokých škol ve společnosti a uplatnění na pracovním trhu v Evropě a aktualizováno (původní databáze bude ještě rozšířena o data z ESS 2008–2009).

      Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5