KVALITA II – Národní šetření (včetně informační a poradenské činnosti)

 

PUBLIKACE ke stažení

AKTUALITY projektu KVALITA II

Jedná se o systémový projekt v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů v rámci priority 3. Rozvoj celoživotního učení a Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.

V aktivitě 1: „Evaluace vybraných základních a středních škol“ získají základní a střední školy souhrnné srovnání výsledků různých forem evaluace ze vzorku cca 100 škol, a to na základě výstupů ČŠI, PISA a produktů CZVV, tj. národní hodnotící zkoušky a maturitní zkoušky. Tato analýza bude dále obohacena o dotazníkové šetření týkající se kritérií vlastního hodnocení školy. Školy získají představu o faktorech ovlivňujících výsledky vzdělávání žáků (a to mimoškolních i školních faktorech), bude zpracována vícerozměrná typologie, mj. SŠ a budou dodány doporučení pro hlavní partnery projektu (MŠMT, ČŠI, zřizovatele, školy).

V aktivitě 2: „Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR 2000–2006“ získají kraje vyhodnocení vývojových tendencí a dnešního stavu vzdělávací soustavy jako celku a bude prozkoumáno, zda a do jaké míry se liší výsledky v klíčových oblastech mezi jednotlivými kraji a jaké jsou příčiny těchto odlišností. Cílem je také identifikovat odlišné přístupy krajů k rozvoji vzdělávací soustavy a srovnání s potřebami jejich rozvoje. Na základě toho budou postiženy dlouhodobé důsledky takového vývoje nejenom pro každý kraj, ale i pro celou vzdělávací soustavu ČR.

V aktivitě 3: „Uplatnění absolventů škol na trhu práce a jejich hodnocen dosaženého vzdělání“ bude umožněno srovnání vývoje v ČR s vývojem zemí v EU, případně zeměmi OECD. Jedná se o šetření postavení mladých lidí na trhu práce. Výstupy budou kromě krajské a centrální úrovně řízení školství směřovat k médiím oslovujícím skupinu mladých, ale i skupinu těch, kteří s nimi pracují v rámci pomoci při volbě vzdělávací dráhy nebo zaměstnání. Závěry a doporučení, jež z analýzy vyplynou, by měly významně přispět ke zlepšení postavení absolventů škol na trhu práce v ČR.

Obsah projektu KVALITA II

Cíle projektu KVALITA II

Výstupy projektu KVALITA II

Zpět na EVALUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5