Aktivita 2: „Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR 2000-2006“

 

Koncepce a cíle

Cílem aktivity 2 je zhodnotit vývoj české vzdělávací soustavy po reformě veřejné správy v roce 2000, která vedla k její výrazné decentralizaci (regionalizaci), tj. k přenesení klíčových pravomocí z centra na nově vzniklé kraje. Podstatné je vyhodnotit nejen vývojové tendence a dnešní stav vzdělávací soustavy jako celku, ale též prozkoumat, zda a do jaké míry se liší výsledky v klíčových oblastech mezi jednotlivými kraji a jaké jsou příčiny těchto odlišností. Cílem je též identifikovat odlišné přístupy krajů k rozvoji vzdělávací soustavy a srovnat je s potřebami jejich rozvoje a postihnout možné dlouhodobé důsledky takového vývoje nejenom pro každý kraj, ale i pro celou vzdělávací soustavu ČR.

Deskriptivní (analytická) část řešení této aktivity je výchozím bodem k uskutečnění hlavního cíle – vyvolání reflexe současného stavu na obou úrovních řízení (centrální i krajské) a konstruktivní diskuse o dalším směřování vzdělávací soustavy. Jaké přednosti přinesla decentralizace pravomocí a jaké se ukázaly její hlavní nedostatky? Jaké zkušenosti byly získány a jaká doporučení z nich vyplývají?

Série seminářů a školení přispěje k lepšímu a všestrannému poznání problémů řízení školství v krajích i k prohloubení společné vzdělávací politiky mezi centrem a kraji. Jedním z důsledků bude i cílevědomější a efektivnější využívání ESF a fondů pro rozvoj vzdělávací soustavy na regionální úrovni.

Obsah a postup řešení

Zpět na KVALITA II

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5