Obsah a postup řešení vzdělávání v krajích

 

Výchozím krokem aktivity bude vypracování průběžné zprávy, která bude analýzou minulého vývoje a současného stavu vzdělávání a školství v jednotlivých krajích, včetně srovnání s vybranými evropskými regiony a která se bude z převážné části opírat o již existující datové zdroje pocházející z pravidelných šetření ÚIV, ČSÚ, ČŠI a EUROSTATu. Cílem je získat a analyzovat dostatečně dlouhé časové řady hlavních ukazatelů tak, aby bylo možné identifikovat dlouhodobé tendence ve vývoji vzdělávací soustavy na úrovni krajů, případně se též pokusit o jejich projekci do budoucna. Pozornost nebude omezena pouze na školské ukazatele, analýza bude prováděna v širším kontextu ekonomických a sociálně-demografických proměn, které – jak známo – výrazně ovlivňují vzdělávací systém a jeho výsledky. Velká pozornost bude věnována sociálním nerovnostem v přístupu ke vzdělání a problematice měření kvality výsledků vzdělávání. Průběžná zpráva též naváže na analýzy krajů prováděné v předchozích letech, což umožní srovnání vývoje za celé období, které uplynulo od zřízení krajské úrovně školství.

Od dubna 2006 jsou k dispozici nové krajské dlouhodobé záměry v oblasti vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Dlouhodobé záměry budou analyzovány na kvalitativní úrovni s tím, že kvalitativní rozbor krajských dlouhodobých záměrů a výsledky průběžné analytické zprávy významně společně významně přispějí k formování nového dlouhodobého záměru MŠMT v roce 2007.

Průběžná analytická zpráva bude dokončena v březnu 2007. Z navazující diskuse o výsledcích průběžné zprávy s jednotlivými kraji i s centrální úrovní vzejde do června 2007 definitivní verze dotazníku pro kvalitativní šetření mezi krajskými představiteli vzdělávání a školství, k jehož realizaci dojde následně. Hlavním smyslem tohoto šetření bude doplnění průběžné (analytické) zprávy o kvalitativní a interpretační pohled ze strany krajů. Cílem je získání lepší představy o vnímání hlavních cílů a problémů vzdělávací politiky ze strany samotných krajů.

Na podzim 2007 proběhnou první 2 pracovní semináře, jejichž účelem bude prezentace hlavních výsledků průběžné zprávy a kvalitativního šetření. Prezentace bude určena krajským představitelům a ostatním osobám odpovědným za vzdělávací politiku. Cílem seminářů je podnítit reflexi současného vývoje na obou úrovních řízení a vyvolat diskusi ohledně budoucího směřování vzdělávací politiky

Z konfrontace všech dostupných informačních zdrojů (průběžná zpráva, dlouhodobé záměry krajů, kvalitativní šetření, semináře) bude na počátku roku 2008 připravena velká část podkladů pro závěrečnou souhrnnou zprávu. Kromě toho, že v sobě bude integrovat všechna předchozí zjištění, bude její součástí i identifikace slabých míst krajských vzdělávacích soustav a doporučení a návrhy ohledně jejich dalšího rozvoje. Souhrnná zpráva bude vycházet z nejnovějších dat, která budou v té době k dispozici, to znamená, že velká část podkladů pro průběžnou zprávu bude aktualizována.

Na jaře 2008 se uskuteční další 2 semináře, jejichž náplní bude kromě prezentace aktualizovaných výsledků i diskuse závěrečných doporučení v souhrnné zprávě v kontextu krajských dlouhodobých záměrů.

Zpět na AKTIVITA 2

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5