Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol

 

Problematiku přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání do zaměstnání a jejich uplatnění na pracovním trhu zpracovává SVP v rámci projektu „Studie zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol“, který je v letech 2006–2007 řešen jako projekt technické pomoci ESF pro Ministerstvo školství (MŠMT). Projekt má dvě hlavní části:

• 1)účast na mezinárodním výzkumu uplatnění absolventů vysokých škol REFLEX

• 2)vytvoření databáze o zaměstnatelnosti/nezaměstnanosti absolventů vysokých škol DATABÁZE

První částí projektu spočívá v zapojení České republiky do širšího mezinárodního výzkumného projektu REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe). V rámci projektu REFLEX (specificky zaměřený výzkumný projekt STREP 6. rámcového programu EU) se v letech 2005–2006 provádí v České republice a v dalších 14 evropských zemích šetření uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu několik let po absolvování a jejich zpětné hodnocení vysokoškolského studia. Projekt REFLEX přitom navazuje na obdobný projekt CHEERS realizovaný již v letech 1998–1999, což umožní nejen opakované srovnání mezi zeměmi, ale i porovnání jejich vývoje za posledních 6–8 let. REFLEX V ČR

Druhá část projektu (Databáze nezaměstnaných absolventů VŠ) je vytvoření a zpřístupnění databáze a následné rozbory pravidelně zjišťovaných údajů o absolventech a nezaměstnaných absolventech jednotlivých vysokých škol a fakult v České republice po roce 2000. Cílem této části projektu bylo zpřístupnit všem zájemcům údaje o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol na českém pracovním trhu a z nich vycházející analýzy, umožnit jim další práci s databází, a to nejen na úrovni celé České republiky, ale také například při hodnocení jednotlivé vysoké školy nebo fakulty, její srovnávání s jinými apod. Zveřejněné údaje budou sloužit nejen samotným vysokým školám, ale i dalším zájemcům: středním školám, jejich žákům a rodičům; uchazečům o vysokoškolské studium, studentům a absolventům; poradenským pracovníkům a personalistům, zaměstnavatelům, různým úřadům veřejné správy či výzkumným institucím. DATABÁZE

V rámci projektu byla zpracována rovněž databáze uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu na základě údajů z pravidelných a rozsáhlých výběrových šetření pracovních sil, které v ČR od roku 1993 realizuje ČSÚ jako součást Evropského šetření pracovních sil (ELFS-European Labour Force Survey), které koordinuje EUROSTAT. Vzniklá databáze umožňuje pohled ne na nezaměstnané ale naopak na zaměstnané absolventy vysokých škol. Charakterizuje jejich pracovní pozici a to z hlediska konkrétního odvětví (23 skupin) a povolání (60 skupin), ve kterém pracují. Databáze sice neumožňuje srovnání jednotlivých škol a fakult, ale naopak dovoluje srovnání podle stupně a oboru získaného vysokoškolského vzdělání. Vzhledem k propojitelnosti s údaji ELFS je navíc možné srovnávat situaci českých absolventů vysokých škol s vysokoškoláky z ostatních zemí Evropské unie. ANALÝZA VŠPS

Zpět na UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5