Cíle projektu REFLEX

 

Cíle projektu jsou zaměřeny na zodpovězení tří základních okruhů otázek:

1. Jaké kompetence potřebují absolventi pro splnění nových požadavků na pracovním trhu?

2. Do jaké míry jednotlivé vysoké školy, fakulty a obory studia tyto kompetence rozvíjejí?

3. Jaké problémy vznikají mezi absolventy, vysokými školami, zaměstnavateli a dalšími klíčovými aktéry a jak mohou být řešeny?

Kompetence absolventů vysokých škol

Projekt REFLEX si klade za úkol vymezit kompetence a jejich konkrétní charakteristiky, které odpovídají ve společnosti a v ekonomice nově vznikajícím požadavkům formulovaným z různých perspektiv a úhlů pohledu. Je velmi důležité postihnout rozmanitost kompetencí, které různí aktéři požadují. Kompetence absolventů vysokých škol totiž mohou být formulovány například v rámci státu nebo z celoevropské úrovně, z hlediska různých zaměstnavatelů (s velmi rozdílným zaměřením a strategií) nebo jednotlivých absolventů, v odlišných sektorech ekonomiky, v různých regionech nebo oblastech apod.

Role vzdělávacích institucí

Jak mohou vysoké školy pomoci absolventům, na něž jsou kladeny tak rozmanité požadavky? Rovněž odpovědi na tyto otázky mohou být posuzovány z několika různých úhlů pohledu. V minulosti se systémy terciárního vzdělávání vyvíjely v každé zemi podle určitých tradic a vlastní logiky, nebo alespoň specifickými cestami. Boloňský proces však v Evropě na konci 90. let započal rozsáhlou proměnu terciárního vzdělávání, která usiluje o jeho harmonizaci a vytvoření společného evropského prostoru. Jak se v tomto vývoji mění úloha vysokých škol a dalších institucí terciárního vzdělávání v jednotlivých zemích a nakolik dokáží reagovat na nové výzvy, se kterými se setkávají jejich absolventi?

Problémy přechodu ze školy do zaměstnání

Rozdílní aktéři se snaží dosáhnout rozdílných cílů a mezi těmito cíly se může objevit nesoulad. Na evropské úrovni neznamená harmonizace terciárního vzdělávání sjednocování cílů všech členských zemí nebo jejich vzdělávacích systémů. Dokonce i v rámci terciárního vzdělávání existují cíle – například zvýšení ekonomické výkonnosti, udržení akademické autonomie nebo snížení sociálních nerovností – které nemusejí být vždy plně slučitelné. Nakolik zaměstnavatelé využívají kompetencí absolventů a jak to souvisí s poptávkou a nabídkou na pracovním trhu a s charakterem jejich organizace? V jakých oblastech a do jaké míry vysoké školy připravují absolventy na jejich role na strukturovaném pracovním trhu?

Zpět na REFLEX

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5