Who gets a degree? Access to tertiary education in Europe 1950-2009

15. červenec 2010

Publikace s názvem Who gets a degree? Access to tertiary education in Europe 1950–2009 je výsledkem čtvrté etapy projektu „Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání v Evropě”, který SVP PedF UK řeší s finanční podporou MŠMT ČR. Vzhledem ke svému evropskému charakteru vyšla publikace pouze v angličtině.

Publikace Who gets a degree? Access to tertiary education in Europe 1950–2009 byla poprvé prezentována ve dnech 24.-25. května 2010 během významné mezinárodní konference The Social Dimension and Responsibility of Universities v rámci španělského předsednictví EU v Malaze. Vzbudila značný zájem a všech 50 nabídnutých výtisků bylo vzápětí rozebráno. Publikace byla distribuována také na další akci v rámci španělského předsednictví EU v roce 2010, konkrétně na červnovém jednání Standing Group for Indicators and Benchmarks Evropské komise v Madridu (30 výtisků).

V souvislosti s řešením projektu působilo SVP PedF UK jako expertní pracoviště v právě skončeném mezinárodním projektu EQUALSOC (Economic Change, Quality of Life and Social Cohesion), který byl součástí 6. rámcového programu EU a sdružoval univerzity, další výzkumné instituce a odborníky z řady evropských zemí. Publikace byla proto prezentována a distribuována (70 výtisků) rovněž na závěrečné konferenci projektu EQUALSOC, která proběhla ve dnech 3.-5. června 2010 v Amsterdamu.

SVP PedF UK v řešení projektu dále pokračuje i v následujících letech. Nejprve pravděpodobně na konci roku 2010 dokončí studii s názvem What the graduates do?, analyzující postavení absolventů terciárního vzdělávání na trhu práce v evropských zemích a kvalifikační profily jejich pracovních míst. V roce 2011 zpracuje srovnávací analýzu vztahů mezi rodinným zázemím, přístupem k terciárnímu vzdělání, pozicí absolventů na trhu práce a jejich současným sociálním statusem a připraví z ní další mezinárodní publikaci s pracovním názvem Tertiary education between origin and destination. Dále se předpokládá, že na základě nových dat z páté fáze šetření ESS (dostupných pravděpodobně na konci příštího roku) připraví SVP v roce 2012 další aktualizovanou verzi úspěšné studie o nerovnostech v přístupu k terciárnímu vzdělání v Evropě.

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání: vývoj v ČR a srovnání s evropskými zeměmi

23. prosinec 2009

Analytická studie završila třetí etapu této aktivity SVP PedF UK. Vedle srovnávací dimenze rozpracovává především vývoj a současnou situaci v nerovnostech přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Ukazuje na míru nerovností v přístupu k terciárnímu a vysokoškolskému vzdělání ve vývoji i v současné době a uvádí závěry a některé predikce z analýzy vyplývající. Publikace je vedle ministerstva určena především pro příslušná pracoviště na vysokých školách, ale i k obecnějšímu studiu uvedeného tématu. Její závěry se objevily v textu DZ VŠ.

Who is more equal? - prezentace a distribuce

11. listopad 2009

Analytická studie, která je výstupem druhé etapy této aktivity SVP PedF UK, byla prezentována nebo distribuována na několika významných mezinárodních konferencích a seminářích (Bucharest, Tallinn, Dijon, Ljubljana, Stockholm) a rovněž na jednáních organizovaných v rámci českého a nyní již i švédského předsednictví EU (DGHE, SGIB, BFUG). Studie sklízí poměrně výrazný příznivý ohlas a SVP PedF UK již obdrželo řadu žádostí o zaslání jejího pokračování slíbeného na rok 2010.

Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe

14. květen 2009

V rámci řešení projektu „Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání v Evropě“ („Inequalities in Access to Tertiary Education in Europe“), zaměřeného na zjišťování vývoje a úrovně těchto nerovností, vydalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze publikaci s názvem:

Who is more equal? Access to Tertiary Education in Europe

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání

26. leden 2009

Zájem o zkoumání problematiky rozmachu terciárního/vysokoškolského vzdělávání a měnících se nerovností v přístupu k němu lze pozorovat již od 60. let dvacátého století. Na mezinárodní srovnávací úrovni se však přesto za posledních 50 let neobjevilo příliš mnoho pravidelných, rozsáhlých nebo systematických pokusů o jejich srovnávání a vyhodnocování. Jedním z důvodů jsou i poměrně omezené možnosti analýz srovnatelných údajů z mezinárodních databází.

SVP pro účely zjišťování míry a průběhu nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání využívá datové soubory prvních třech fází Evropského sociálního výzkumu (European Social Survey – ESS-1, ESS-2 a ESS-3).

V rámci své aktivity "Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému a terciárnímu vzdělání v České republice a v dalších evropských zemích" SVP vytváří a interpretuje ukazatele a modely mezigeneračního přenosu nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání.

První etapa aktivity byla završena ANALYTICKOU STUDIÍ – zpracovanou v české i anglické verzi – přinášející 3 nové dílčí závěry:

1. Celková úroveň nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání má v Evropě v posledních padesáti letech klesající tendenci, která odpovídá celkovému vývoji evropských společností, avšak nelze ji zobecnit ani na všechny země, ani na všechna období. Podstatným zjištěním, které studie přináší, je totiž skutečnost, že z hlediska vývoje nerovností je situace v zemích západní a východní Evropy poměrně rozdílná.

2. Rozbor vývoje a rozložení faktorů, které ovlivňují dosažení terciárního vzdělání, ukázal na tři základní modely možného mezigeneračního přenosu vzdělanostních nerovností. Jedná se o „model tradiční rodiny“, „model vzdělané rodiny“ a „model moderní rodiny“. Přestože je rozložení vlivu těchto tří modelů v evropských zemích v posledních padesáti letech velice různé, lze identifikovat celkové tendence evropského vývoje, které korespondují z celkovými evropskými změnami ve vývoji rodiny a emancipace ženy.

3. Celkově se prokazuje, že expanze terciárního vzdělání v evropských zemích vedla ke snižování indexu nerovností, velikost tohoto vlivu se však v čase podstatně měnila. Zatímco v prvních desetiletích po 2. světové válce byl skutečně výrazný, od 70. let se začíná snižovat. Ještě v 70. a v 80. letech – tedy ve stádiu přechodu od elitních k masovým systémům terciárního vzdělávání – zůstává patrný, i když slabší než dříve. Od 90. let dvacátého století – tedy v době, kdy v řadě zemí terciární vzdělávání již přechází z masového do univerzálního stádia – se však vliv rozsahu (velikosti) terciárního vzdělávání na míru nerovností v přístupu k němu omezuje do té míry, že téměř zcela mizí. Již tedy neplatí, že rozšiřování celkového přístupu stále větší části příslušné populace k terciárnímu vzdělávání nadále vede ke snižování nerovností mezi jednotlivými sociálními skupinami.

Druhá etapa aktivity si klade další cíle a využije některé nové zdroje. Budou to předně aktuální údaje ze třetí fáze Evropského sociálního výzkumu (ESS-3), které budou k dispozici během podzimu roku 2007, ale také nové výsledky evropského šetření o uplatnění absolventů vysokých škol CHEERS z roku 1998/1999 a REFLEX z roku 2005/2006, které se právě vyhodnocují. Výsledky rozborů aktuálních a vnitřně strukturovaných údajů zahrneme do závěrečné zprávy, která bude publikována – opět v české i v anglické verzi – v polovině roku 2009 a zároveň tak tuto aktivitu završí.

Zpět na TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ke stažení:

      Inequality and Access to TE: European Countries 1950-2005

      Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání: Evropské země 1950-2005

Mezinárodní konference Education, Equity & Social Justice

18. červen 2008

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání pořádal ve dnech 16. až 18. června 2008, na Pedagogické fakultě UK v budově Myslíkova 7, mezinárodní konferenci věnovanou problematice spravedlivosti ve vzdělávání. Konference byla příspěvkem k oslavám 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.

Středisko vzdělávací politiky zde prezentovalo výsledky své studie Who is more equal? Access to European Tertiary Education During Last Fifty Years.

Ke stažení zde:

      Who is more equal? - PREZENTACE

Mezinárodní konference EqualSoc

13. duben 2008

Ve dnech 10. až 13. dubna 2008 se v německém Berlíně konala EQUALSOC MIDTERM CONFERENCE, kterou pořádala místní vědecko-výzkumná instituce Wissenschaftszentrum Berlin fűr Sozialforschung (WZB).

Středisko vzdělávací politiky zde prezentovalo materiál shrnující základní výsledky studie Who is more equal? Access to European Tertiary Education During Last Fifty Years.

Ke stažení zde:

      Who is more equal? - KEY FINDINGS

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5