Přehled výstupů projektu PH

 

1. Národní podkladová zpráva

Národní podkladová zpráva popíše existující situaci a vyhodnotí, jakým způsobem a z jakých důvodů se zatím zjišťuje přidaná hodnota na školách v ČR, jaké jsou další perspektivy a jaké jsou požadavky i možnosti pro její širší uplatnění. Národní podkladová zpráva je vyžadována v rámci mezinárodního projektu pro vypracování výsledné syntetické zprávy OECD mezinárodní komisí expertů. Současně však bude využívána i pro naši potřebu při realizaci komplexního systému evaluace a pro vzdělávání učitelů. Zpracována proto bude v anglické i české verzi (v rozsahu minimálně 50 normostran) a koncipována tak, aby vyhověla oběma účelům.

Národní podkladová zpráva zdůrazní cíle české vzdělávací politiky a její širší kontext (postupně realizovanou kurikulární reformu, nově budovaný systém evaluace, nový způsob řízení – decentralizace a autonomie školy) a uvede současný stav měření vzdělávacích výsledků žáků a snahy je využít i pro evaluaci škol zjišťováním přidané hodnoty. Popíše aktivity jednotlivých organizací (ÚIV, CERMAT, Kalibro a Scio), nástroje jimi vyvinuté a jejich uplatnění včetně odpovídajících technických a metodologických údajů, uplatnění výzkumu PISA a dosavadní využití jeho údajů pro měření přidané hodnoty.

2. Zpráva z pilotního projektu

Jako podstatná část projektu pro státní správu bude navržen takový způsob zjišťování přidané hodnoty ve školách, který přinese zásadní poznatky pro standardně uplatňované postupy v rámci budovaného komplexního sytému evaluace v ČR. Při ověřování v rámci pilotního projektu se využije zapojení řady českých středních škol do dvou zásadních projektů, které na úrovni školy dovolují porovnávat počáteční úroveň žáků (PISA 2000 a PISA 2003) a jejich výsledky na konci studia (MaNa 2003 a MaNa 2006). Zároveň jsou ovšem k dispozici rovněž údaje o charakteristikách jednotlivých žáků i škol a jejich zázemí, které budou do analýzy rovněž zahrnuty. Vedle kvantitativní roviny obsáhne pilotní projekt i kvalitativní rovinu založenou na analýze práce s přidanou hodnotou na některých vybraných školách. Pilotní projekt pochopitelně využije naše dosavadní zkušenosti (shrnuté v národní podkladové zprávě) i zkušeností dalších zemí OECD, ale také práce mezinárodní skupiny expertů, s jejímiž výsledky bude postupně konfrontován.

Závěrečná zpráva z pilotního projektu bude mít rozsah cca 100 normostran a bude zpracována v českém znění; protože však výsledky pilotního projektu budou poskytnuty OECD, aby mohly být uplatněny ve výsledné studii mezinárodního projektu, bude současně zpracováno obsáhlé anglické resumé.

3. Závěrečná zpráva o projektu OECD

Závěrečná zpráva o projektu OECD je určena pro českého zájemce. Shrne podstatné informace o mezinárodním projektu, celkovém záměru, odlišném pojetí v přístupu jednotlivých zemí ke zjišťování přidané hodnoty i výsledné syntetické studii OECD a jejích závěrech. Celý mezinárodní projekt zhodnotí, především jeho možné důsledky a doporučení pro praxi českých škol. Zpráva bude zpracována v českém znění v rozsahu cca 100 normostran. V příloze bude doplněna všemi podklady české strany, které byly zaslány OECD (včetně připomínek k postupně zpracovávané výsledné studii); příloha bude publikována v původním, anglickém znění.

4. Metodické doporučení pro zjišťování přidané hodnoty na školách

Návrh metodického doporučení bude zpracován pro potřeby státní správy na základě ověření pilotního projektu a závěrů mezinárodního projektu. Stanoví takový postup zjišťování přidané hodnoty včetně používaných nástrojů, který bude realizovatelný a plně využitelný v rámci budovaného systému evaluace na všech úrovních vzdělávací soustavy a rovněž umožní mezinárodní srovnání, bude tedy odpovídat doporučením připravovaným v rámci mezinárodního projektu OECD. Metodické doporučení bude obsahovat i výběr vhodných nástrojů. Bude zpracováno v českém znění a bude mít cca 20–30 normostran a další přílohy podle potřeby.

5. Doplňující výstupy

Pro každý shora uvedený výstup budou současně zpracovány další doplňující informace. Budou to jednak přinejmenším dvě PPT prezentace (vždy v rozsahu zhruba 1 hodiny) určené pro různé formy dalšího vzdělávání a pedagogické osvěty, jednak krátké informace (o rozsahu 1–3 stránky) určené především pro vystavení na webu zadavatele. PPT prezentace budou zpracovány v českém znění, krátké informace v anglickém i českém znění. Řešitelský tým bude realizovat PPT prezentace na min. třech vystoupeních (podle požadavku zadavatele).

Zpět na PŘIDANÁ HODNOTA

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5