Přínos projektu PH

 

Pojem přidané hodnoty ve škole je relativně nový. Postupně se začal objevovat tehdy, když se vzdělávací výsledky dosažené jednotlivými žáky začaly využívat i pro měření kvality a efektivity školy (první tzv. ligové tabulky v Anglii, určující pořadí škol podle podílu žáků, kteří dosáhli požadovaného výsledku v národních testech), ačkoli rozhodující vliv na ně má složení žáků a jejich rodinné zázemí (mezníkem pro studium vlivu rodinného zázemí na vzdělávací výsledky žáků byla tzv. Colemanova zpráva z r. 1966). Zkušenosti se zjišťováním přidané hodnoty jsou však stále ještě hodně omezené, stejně jako obecné vědomí o něm. Navíc se evaluační systém teprve začíná vytvářet, a oprávněně existuje řada obav, že nebude kompatibilní se snahami o kurikulární reformu. Právě pro sladění těchto obou propojených, či spíše vzájemně podmíněných oblastí vzdělávací politiky má zjišťování přidané hodnoty klíčový význam.

Shrnutí dosavadních zkušeností a vypracování konsistentního návrhu, který zapadá do širšího rámce systému evaluace a jenž odpovídá cílům kurikulární reformy, bude znamenat významný krok v evaluaci školy, a bude i jedním z předpokladů pro další zlepšování její práce a její další rozvoj. Realizace projektu – především pilotního projektu a následného metodického doporučení – dá státní správě na centrální úrovni (tedy MŠMT a ČŠI) důležitý nástroj pro realizaci cílů dlouhodobého rozvoje naší vzdělávací soustavy.

Přínos projektu se však projeví i v další rovině mezinárodní spolupráce. Umožní mnohem lépe těžit ze zahraničních zkušeností, především však zaručí vzájemnou srovnatelnost na úrovni vzdělávacích systémů členských zemí EU a OECD. Dosavadní dopad mezinárodních srovnání (především výzkumu PISA) svědčí o tom, že se staly jedním z nejefektivnějších impulsů pro další vývoj všech vzdělávacích soustav. Realizace projektu umožní, abychom co nejvíce využili naší dosavadní participace v mezinárodních výzkumech a abychom v této oblasti zůstali na srovnatelné, „konkurence schopné“ úrovni.

Zpět na PŘIDANÁ HODNOTA

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5