Projekt KONTAKT ME 948

 

Cíle projektu

• Vytvořit a rozpracovat teoretický koncept a podrobnou a opakovatelnou metodologii pro analýzy a projekce kvalifikačních a vzdělanostních potřeb trhu práce. Připravit datovou bázi o odvětvových, kvalifikačních a vzdělanostních strukturách ČR a EU na základě databáze Eurostatu ELFS a národních LFS.

• Na základě vytvořených klasifikací ekonomických odvětví a vzdělání, vypracované metodologie a údajů evropské databáze ELFS analyzovat měnící se kvalifikační a vzdělanostní nároky v ČR a v EU v letech 1995–2007.

• Zpracovat kvalifikační a vzdělanostní profily 23 odvětví (podle mezinárodní klasifikace ISIC) a jejich změny 1995–2007 a předpokládaný vývoj do roku 2017. Analyzovat podobnosti a rozdíly odvětvových profilů v ČR oproti jiným zemím EU a zdůvodnit jejich projekci.

• Vytvořit projekci dalšího vývoje kvalifikačních a vzdělanostních potřeb pracovního trhu v ČR v letech 2007–2017; upozornit na slabá i silná místa, příležitosti a rizika vývoje v příštím desetiletí.

Předmět řešení

Projekce kvalifikačních potřeb ekonomických odvětví představují zásadní vstup pro reflexi vztahu trhu práce, požadované kvalifikace a vzdělávání. Předmětem řešení projektu je zapojení se do výzkumných prací CEDEFOP (ústav pro odborné vzdělávání Evropské komise) a dalších pracovišť sdružených ve SKILLSNET (identification of skill needs network) v oblasti analyzování a projekcí kvalifikačních potřeb pracovního trhu.

Bude připraven teoretický koncept a podrobná metodologie pro analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce aplikovaná na příkladu analýzy proměn kvalifikačních a vzdělanostních nároků české ekonomiky, stejně jako v dalších zeních EU. Analýzy kvalifikačních potřeb v zemích EU budou zároveň využity k postižení trendů v závislosti na vývoji jednotlivých ekonomik. Výstupy budou sloužit při vytváření nových konceptů pro návrh přístupů k projekci v podmínkách České republiky.

Navržená metodologie bude dopracována i na základě poznatku z naší účasti a závěrů mezinárodního (evropského) projektu CEDEFOP do konce roku 2007 (kdy bude předložena celoevropská projekce). Roky 2008 a 2009 budou věnovány především konkrétnímu vytvoření profilů 23 odvětví (dle mezinárodní klasifikace ISIC) a jejich vývoje v letech 1995– 2017 jak v ČR, tak i v EU. Na základě oponování a konfrontace vytvořených nástrojů v odborných diskuzích, další práce a nových dat (za rok 2007) bude připravena analýza kvalifikačních a vzdělanostních potřeb české ekonomiky od roku 1995 a projekce do roku 2017. Součástí prací bude vypracování kvalifikačních profilů 23 hlavních odvětví ekonomiky a jejich postupné dopracovávání na základě nových analýz a projekcí. Metodologie pro analýzy vývoje bude vypracována ve 2 úrovních. Na základní úrovni budou zpracována všechna odvětví ekonomiky ČR, na detailnější úrovni pak budou postupně zpracovány 4 vybraná odvětví.

Odborná publikace bude obsahovat vysvětlení použitého teoretického konceptu, důkladný popis a rozbor metodologických přístupů a zároveň konkretizaci nově připravené metodologie v projekci kvalifikačních potřeb české ekonomiky do roku 2017. Odborné články se budou zabývat metodologickými přístupy a analýzou toho, co nově připravená projekce znamená pro český vzdělávací systém.

Předpokládané výsledky

1) Odborné knihy

Výsledkem projektu bude vydání odborné publikace/knihy. Bude zaměřena na zpracování teoretických konceptů oblasti analýzy a předvídání kvalifikačních a vzdělanostních potřeb, rozbor zahraničních přístupů k této problematice, různé metodologické přístupy k projekcím kvalifikačních potřeb (v USA a v Evropě) a podrobný popis a vysvětlení metodologie, která byla rozpracována v rámci evropského projektu SKILLSNETu a její národní modifikace pro Českou republiku. Analýzu a projekci odvětvové struktury pracovního trhu a kvalifikačních a vzdělanostních potřeb v ČR ve srovnání s dalšími zeměmi EU a USA v letech 1995–2007 a jejich projekce do roku 2017. Analýzy i projekce budou postaveny na rozboru a srovnání tzv. profesních, kvalifikačních a vzdělanostních profilů 23 odvětví a jejich změn v období 1995– 2017. Publikace bude také obsahovat detailnější rozbor vývoje ve čtyřech vybraných odvětvích odvětvích. Vydání této publikace plánujeme na konec roku 2009.

2) Články v odborném periodiku

Připraveny budou rovněž minimálně dva obecné články do odborných časopisů s problematikou předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce, jeden orientovaný více metodologicky, druhý zaměřený více na celkové důsledky projektovaných kvalifikačních potřeb pro vzdělávací systém. Dále bude publikováno několik (nejméně 2) dalších článků o vývoji kvalifikačních a vzdělanostních profilů několika vybraných odvětví.

3) Dokumenty dostupné prostřednictvím Internetu

V rámci projektu bude nejpozději do prosince 2007 vytvořena a veřejně zpřístupněna také webová stránka, která bude informovat o řešení problematiky analýzy a předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce ve světě (především v Evropě a v USA), bude informovat o postupu práce SKILLSNET a CEDEFOP i o práci na českém projektu. Na stránce budou rovněž vystaveny všechny veřejné materiály a dokumenty z evropského i z českého projektu. Mimo jiné bude na této webové stránce postupně zpřístupněno všech 23 odvětvových profilů a jejich vývoj 1995–2017 (každý z nich zhruba na 6 stranách, celkem tedy kolem 130 stran) i 4 odvětvové profily analyzované na naprosto detailní úrovni. Minimálně jeden z těchto detailních profilů bude vystaven i v anglickém jazyce.

4) Další výstupy

Na jaře roku 2008 bude CEDEFOP pořádat mezinárodní konferenci Agora. Na této konferenci budeme prezentovat první detailní projekci jednoho z odvětví i do té doby rozpracovanou metodologii pro analýzy a projekce kvalifikačních a vzdělanostních potřeb trhu práce.

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5