O APLIKACI  PROFILY OBORŮ  KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY MÍST  SKUPINY ODVĚTVÍ  SKUPINY POVOLÁNÍ  PROJEKCE  
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vzdělání a zaměstnanost


Software Vzdělání a zaměstnanost byl vytvořen v roce 2015 s finanční podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) poskytnutou v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Projekt byl rovněž spolufinancován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK).

Software vznikl jako jeden z výsledků řešení projektu TA ČR č. TD020306 (ProVaZ: Projekce vzdělání a zaměstnanosti.), který úspěšně prošel hodnocením druhé veřejné soutěže programu OMEGA a jehož řešitelem bylo Středisko vzdělávací politiky PedF UK (SVP PedF UK).

Základním obsahem této webové aplikace je orientace na profily jednotlivých oborů. Profil konkrétní oborové skupiny lze vybírat po kliknutí na panel Profily oborů buď na základě kroku přes hlavní skupiny (odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCED na první úrovni), nebo lze vybrat z abecedního seznamu všech 58 zpracovaných oborových skupin. Třetí možností je výběr z abecedního seznamu detailních 967 oborů. Každý z těchto detailních oborů je přiřazen do jedné z 58 popsaných oborových skupin. Při výběru oboru na té nejdetailnější úrovni se tedy neukáže přímo jeho profil, ale profil té oborové skupiny (jedné z 58), do které tento detailní obor náleží. Příklad: při výběru detailní skupiny Studium přirozených forem života se zobrazí profil oborové skupiny Ochrana životního prostředí, kam tento detailní obor náleží.

Další možnost je výběr odvětví nebo skupiny povolání. Při kliknutí na panel Skupiny odvětví se ukáže seznam 88 odvětví, definovaných podle mezinárodní klasifikace NACE na druhé úrovni. Při výběru konkrétního odvětví se pak ukáže seznam všech oborových skupin (58 skupin), které tvoří mezi zaměstnanými v ČR v daném odvětví alespoň 5 %. Při výběru konkrétní oborové skupiny se znovu zobrazí její podrobný profil.

Podobné to je i při výběru skupiny povolání. Po kliknutí na panel Skupiny povolání si je možné vybrat jednu ze 129 skupin povolání, definovaných podle mezinárodní klasifikace ISCO na 3. úrovni. Po výběru konkrétní skupiny povolání se pak ukáže seznam všech oborových skupin (58 skupin), které tvoří mezi zaměstnanými v ČR v dané skupině povolání alespoň 5 %. Při výběru konkrétní oborové skupiny se znovu zobrazí její podrobný profil.

Dalším panelem v hlavní nabídce je volba Kvalifikační požadavky míst. Po výběru tohoto panelu si lze vybrat buď mezinárodní srovnání kvalifikačních požadavků pracovních míst podle skupin odvětví (na výběr je z 26 skupin odvětví, pokrývajících všechna pracovní místa) nebo podle skupin povolání (na výběr je ze 27 skupin povolání pokrývající všechna pracovní místa).
Pro vybranou skupinu (ať už odvětví či povolání), jsou k dispozici 3 grafy, ve kterých jsou údaje pro všechny země EU28 i pro EU28 jako celek. Jedná se o tyto grafy:
• Velikost kvalifikačních požadavků pracovních míst v daném odvětví/skupině povolání v každé zemi EU28.
• Podíl kvalifikačních požadavků v daném odvětví/skupině povolání vůči celkové míře kvalifikačních požadavků v dané zemi.
• Předpokládanou změnu kvalifikačních požadavků v daném odvětví/ skupině povolání v jednotlivých zemích mezi lety 2014-2025.

Pátým panelem na výběr je panel nazvaný Projekce. V této části webové aplikace jsou k nalezení výstupy zaměřené na projekci trhu práce v ČR. Kromě úvodního textu je v této části aplikace k nalezení těchto šest tabulek:
• Skupiny s nejvyšší pravděpodobností rizika automatizace
• Skupiny s nejnižší pravděpodobností rizika automatizace
• Skupiny s očekáváným nejvyšším nárůstem počtu pracovních míst (v tisících)
• Skupiny s očekáváným nejvyšším nárůstem počtu pracovních míst (v tisících)
• Skupiny s nejvyšší absolutní a relativní nahrazovací poptávkou
• Kvalifikační skupiny s očekávanou nejvyšší a nejnižší uplatnitelností na trhu práce

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5